Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. De gebruiker van deze voorwaarden wordt in deze voorwaarden aangeduid met ‘opdrachtnemer’ en zijn wederpartij met ‘opdrachtgever’.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als partij betrokken is. Afwijkende bedingen en algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de opdrachtnemer die afwijkende voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, anders dan bij bevestiging harerzijds van een van de opdrachtgever ontvangen opdrachtbevestiging.

 Artikel 2

 1. Op alle aanbiedingen en de door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten zijn De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de DNR 2011 De opdrachtgever verklaart tijdig vóór of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de DNR 2011 van de opdrachtnemer te hebben ontvangen.

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voorts slechts gedurende een periode van dertig dagen, tenzij anders in de aanbiedingen van opdrachtnemer is vermeld.
 2. De prijzen als vermeld in de aanbiedingen van opdrachtnemer zijn exclusief BTW, tenzij anders in de aanbiedingen van opdrachtnemer is vermeld.

Artikel 4

 1. De door opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden en/of diensten van opdrachtnemer, zal worden berekend aan de hand van het honorarium van opdrachtnemer en de daarbij komende kosten (bijkomende kosten). Onder bijkomende kosten zal onder andere worden verstaan secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten.
 2. Behouden het geval partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, kan het honorarium van opdrachtnemer worden verrekend op basis van door opdrachtnemer daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd. Hiervoor geldt een uurtarief van opdrachtnemer als in de aanbieding van opdrachtnemer vermeld en exclusief bijkomende kosten. Het tarief van opdrachtnemer kan worden herzien in verband met kostenverhogende prijsontwikkelingen.
 3. De bijkomende kosten als hiervoor in lid 1 genoemd, kunnen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedeclareerd op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.
 4. Het honorarium en de bijkomende kosten worden door opdrachtnemer in beginsel tweewekelijks gedeclareerd, naar rato van de voortgang van de werkzaamheden en besteding van de bijkomende kosten.

 Artikel 5

 1. De betaling geschiedt al dan niet in termijnen overeenkomstig de opdracht en naar rato van de vordering van het werk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim komt te verkeren. Vanaf het intreden van verzuim is opdrachtgever aan opdrachtnemer over het openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd. Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn buitengerechtelijke kosten en de eventuele gerechtelijke kosten (naast de proceskosten waartoe opdrachtgever wordt veroordeeld), gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 6

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap  uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst  op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever, en in voorkomend geval de opdrachtnemer, de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke stellen.

 Artikel 8

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan wel zich andere omstandigheden in de zin van artikel 9 DNR 2011 voordoen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren  inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst en overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 Artikel 9

 1. Partijen plegen tijdig overleg omtrent de vraag aan welke adviseurs de opdrachtgever opdracht verleent en omtrent de door deze(n) te verrichten werkzaamheden. Indien opdrachtgever dit zelf regelt, is hij verplicht BPMB hierover schriftelijk te informeren.

 Artikel 10

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten met elkaar of uit andere  bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 Artikel 11

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Opdrachtnemer verwijst in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend naar artikel 46 DNR 2011.
 2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem of zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

 Artikel 12

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 2. Een eventuele schadevergoedingsplicht op grond van het voorafgaande artikellid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Indien opdrachten een doorlooptijd hebben groter dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hiervoor genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het gedeclareerde bedrag over de laatste zes maanden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden in verband met of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.
 4. Elk vorderingsrecht van opdrachtgever ter zake van een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt, indien opdrachtgever niet binnen één jaar na beëindiging van de opdracht, ter zake van de vermeende aansprakelijkheid van opdrachtnemer een rechtsvordering heeft ingesteld als genoemd in artikel 14.

 Artikel 13

 1. Opdrachtgever is verplicht om voor alle werken waarbij opdrachtnemer betrokken is een CAR-verzekering af te sluiten en het onder de betreffende CAR-verzekering verzekerd te houden tot aan de oplevering, en wanneer deze van toepassing is, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Onder de CAR-verzekering moeten zijn verzekerd de nieuwbouw van het werk van opdrachtgever waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet inpassen, eigendommen van derden en de opdrachtgever, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zijn vervaardigd, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage als bij de handelaar, als tijdens transport als op het bouwwerk.
 2. In het geval het betreft een opdracht verband houdend met renovatiewerkzaamheden, staat opdrachtgever er voor in dat er een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor de desbetreffende opstal loopt, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden qua dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op opdrachtnemer of haar personeel of derden die opdrachtgever bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft ingeschakeld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en/of (derden)verzekeraars.

 Artikel 14

 1. Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bevoegd de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, door middel van een aangetekende brief aan de wederpartij. Ten gevolge van de opzegging zijn opdrachtgever en opdrachtnemer over en weer, behoudens het loon van opdrachtnemer, geen vergoeding van kosten en schade verschuldigd.

 Artikel 15

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, worden uitsluitend beslist door de bevoegde sector van de rechtbank Alkmaar.
 2. Op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als partij betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden downloaden

Algemene voorwaarden